اسم نوشته الله

سایت ویواکس


اسم نوشته الله

یادمان باشد که ...

حق‌الناس همیشه پول نیست!

گاهی دل است...

دلی که باید به دست می‌آوردیم و نیاوردیم!

دلی که باید می‌دادیم و ندادیم!

دلی را که شکستیم و رها کردیم!

دلهای غمگینی که بی‌تفاوت از کنارشان گذشتیم!

خدا از هرچه بگذرد از حق‌الناس نمی‌گذرد.

بیایید حواسمان باشد که :

حواسمان به دلهایمان باشد آلوده‌اش نکنیم

بیا ارزش این را بدانیم که : نبودن‌ها، دوربودن‌ها و ندیدن‌ها هرگز بهانه‌ای نمی‌شود برای از یاد بردن دوستان ...

نمی‌دانم در زندگیتان "بهترین" چگونه معنا می‌شود ،

من همان بهترین را برایتان آرزو دارم ...