اسم نوشته حبیب

سایت ویواکس


اسم نوشته حبیب

فهم عاقل را به عاشق،، راه نیست

هرچه گویم،، باز می گویی،، که چیست


باید اول ،،ترک  هشیاری کنی

عشق را،، در خویشتن جاری کنی


هر زمان گشتی تو،، مست جام عشق

خویش را انداختی،، در دام عشق


آن زمان  شاید بدانی،، عشق چیست

چون کنی درک یکی را  ،،، از دویست


....و...دیگرهیچ


[مولانا]