اسم نوشته گلرخ

سایت ویواکس


اسم نوشته گلرخ

نوازش دست هایت

بسان اسبی ست

که نرم می تازد ،

بر دشت ارغوانی سینه ام

و نفس هایت در هیأت نسیمی

غبار روبی می کند

تندیس شرقی مرا

تا هزاران پرنده

از سلول به سلول تن

عشق را آسمانی تر

به پرواز در آورند


#زهرا_محمد_آذری