اسم نوشته آرش

سایت ویواکس


اسم نوشته آرش

بنویسید به دیوار سکوت
عشـــــق سرمایه هر انسان است

بنشانید به لب ، حرف قشــنگ
حرف بد وســـــــوسه شیطان است.

و بدانید که فردا دیـــــــــر است
و اگر غصه بیاید امــــــروز
تا همیشه دلتان درگیر است.

پس بسازید رهـــی را که کنون
تا ابــــد سوی صــــــــداقت برود

و بکارید به هر خانه گلــی
که فقط بوی محبــــــــــت بدهد